Arduino Uno + LCD16/2 + PCF8574

W tym poście pokazuję jak połączyć wyświetlacz LCD z Arduino korzystając z magistrali I2C. Dzięki temu do komunikacji użyte są tylko dwa piny plus zasilanie.
Pomaga nam w tym ekspander PCF8574P.

Oto schemat połączeń dla Arduino Uno R3:

Uwaga! Ja korzystam z Arduino Uno R3 i ma on wyprowadzone dodatkowo piny magistrali I2C tak jak na rysunku powyżej. Równie dobrze można z ekspandera wyjść na piny A4 i A5, jak w tabelce.

Łączenie z innymi platformami:

Arduino boards I2C / TWI pins
Uno, Ethernet A4 (SDA), A5 (SCL)
Mega2560 20 (SDA), 21 (SCL)
Leonardo 2 (SDA), 3 (SCL)
Due 20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1

Potrzebne części:
Potencjometr 10k.
Expander PCF8574P
Arduino Uno R3

Biblioteki do instalacji:
https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library.git

Kod 1:

#include //Standardowa biblioteka Arduino
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x16,16,2);
void setup()
{
 lcd.init(); 

 lcd.print("Hello, world!");
}

void loop()
{
}

Kod 2:

#include
#include 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x16,16,2);

void setup()
{
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 if (Serial.available()) {
  delay(100);
  lcd.clear();
  while (Serial.available() > 0) {
   lcd.write(Serial.read());
  }
 }
}

Kod 3:

#include
#include 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
int time = 0; 

void setup()
{
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("3w.yarogniew.net");
}

void loop(){
//Przejście kursora do pierwszej kolumny drugiego wiersza
lcd.setCursor(2, 1);
//Odczyt oraz wyświetlenie czasu jaki upłynął od ostatniego resetu w sekundach
time = millis()/1000;
lcd.print("time:");
lcd.print(time);
///lcd.print("---");
/*if (time==10){
 lcd.noDisplay();
 lcd.setCursor(5, 1);
 lcd.print("czas=20");
 delay(3000);        // czekaj
  lcd.display();
 lcd.setCursor(5, 1);
 lcd.print("    ");
}
*/
}

Kod 4:


/*
DS3231_test.pde
Eric Ayars
4/11

Test/demo of read routines for a DS3231 RTC.

Turn on the serial monitor after loading this to check if things are
working as they should.

*/

#include
#include
#include 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
int time = 0; 

DS3231 Clock;
bool Century=false;
bool h12;
bool PM;
byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
bool ADy, A12h, Apm;

byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;

void setup() {
 // Start the I2C interface
 Wire.begin();
    //Clock.setSecond(50);//Set the second
    //Clock.setMinute(59);//Set the minute
    //Clock.setHour(11); //Set the hour
    //Clock.setDoW(5);  //Set the day of the week
    //Clock.setDate(31); //Set the date of the month
    //Clock.setMonth(5); //Set the month of the year
    //Clock.setYear(13); //Set the year (Last two digits of the year)
 // Start the serial interface
 Serial.begin(115200);

 lcd.init();           // initialize the lcd
 //lcd.clear();

 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("3w.yarogniew.net");

}
void ReadDS3231()
{
 int second,minute,hour,date,month,year,temperature;
 second=Clock.getSecond();
 minute=Clock.getMinute();
 hour=Clock.getHour(h12, PM);
 date=Clock.getDate();
 month=Clock.getMonth(Century);
 year=Clock.getYear();

 temperature=Clock.getTemperature();

 lcd.setCursor(2, 1);

 lcd.print("20");
 lcd.print(year,DEC);
 lcd.print('-');
 lcd.print(month,DEC);
 lcd.print('-');
 lcd.print(date,DEC);
 lcd.print(' ');
 lcd.print(hour,DEC);
 lcd.print(':');
 lcd.print(minute,DEC);
 lcd.print(':');
 lcd.print(second,DEC);
 //lcd.print('\n');
 //lcd.print("Temperature=");
 //lcd.print(temperature);
 //lcd.print('\n');

 Serial.print("20");
 Serial.print(year,DEC);
 Serial.print('-');
 Serial.print(month,DEC);
 Serial.print('-');
 Serial.print(date,DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(hour,DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(minute,DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(second,DEC);
 Serial.print('\n');
 Serial.print("Temperature=");
 Serial.print(temperature);
 Serial.print('\n');
}
void loop() {ReadDS3231();delay(1000);

//Przejście kursora do pierwszej kolumny drugiego wiersza
//lcd.setCursor(2, 1);
//Odczyt oraz wyświetlenie czasu jaki upłynął od ostatniego resetu w sekundach
//time = millis()/1000;
//lcd.print("time:");
//lcd.print(time);
 // send what's going on to the serial monitor.
 // Start with the year
/* Serial.print("2");
 if (Century) {   // Won't need this for 89 years.
  Serial.print("1");
 } else {
  Serial.print("0");
 }
 Serial.print(Clock.getYear(), DEC);
 Serial.print('-');
 // then the month
 Serial.print(Clock.getMonth(Century), DEC);
 Serial.print('-');
 // then the date
 Serial.print(Clock.getDate(), DEC);
 Serial.print(' ');*/
 // and the day of the week
 /*Serial.print(Clock.getDoW(), DEC);
 Serial.print(' ');*/
 // Finally the hour, minute, and second
 /*Serial.print(Clock.getHour(h12, PM), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(Clock.getMinute(), DEC);
 Serial.print(':');
 Serial.print(Clock.getSecond(), DEC);
 // Add AM/PM indicator
 if (h12) {
  if (PM) {
   Serial.print(" PM ");
  } else {
   Serial.print(" AM ");
  }
 } else {
  Serial.print(" 24h ");
 }
 // Display the temperature
 Serial.print("T=");
 Serial.print(Clock.getTemperature(), 2);
 // Tell whether the time is (likely to be) valid
 if (Clock.oscillatorCheck()) {
  Serial.print(" O+");
 } else {
  Serial.print(" O-");
 }*/
 // Indicate whether an alarm went off
 /*if (Clock.checkIfAlarm(1)) {
  Serial.print(" A1!");
 }
 if (Clock.checkIfAlarm(2)) {
  Serial.print(" A2!");
 }*/
 // New line on display
 //Serial.print('\n');
    // delay(1000);
 // Display Alarm 1 information
/* Serial.print("Alarm 1: ");
 Clock.getA1Time(ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits, ADy, A12h, Apm);
 Serial.print(ADay, DEC);
 if (ADy) {
  Serial.print(" DoW");
 } else {
  Serial.print(" Date");
 }
 Serial.print(' ');
 Serial.print(AHour, DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(AMinute, DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(ASecond, DEC);
 Serial.print(' ');
 if (A12h) {
  if (Apm) {
   Serial.print('pm ');
  } else {
   Serial.print('am ');
  }
 }
 if (Clock.checkAlarmEnabled(1)) {
  Serial.print("enabled");
 }
 Serial.print('\n');
 // Display Alarm 2 information
 Serial.print("Alarm 2: ");
 Clock.getA2Time(ADay, AHour, AMinute, ABits, ADy, A12h, Apm);
 Serial.print(ADay, DEC);
 if (ADy) {
  Serial.print(" DoW");
 } else {
  Serial.print(" Date");
 }
 Serial.print(' ');
 Serial.print(AHour, DEC);
 Serial.print(' ');
 Serial.print(AMinute, DEC);
 Serial.print(' ');
 if (A12h) {
  if (Apm) {
   Serial.print('pm');
  } else {
   Serial.print('am');
  }
 }
 if (Clock.checkAlarmEnabled(2)) {
  Serial.print("enabled");
 }*/
 /* display alarm bits
 Serial.print('\n');
 Serial.print('Alarm bits: ');
 Serial.print(ABits, DEC);
 */
/*
 Serial.print('\n');
 Serial.print('\n');
 delay(1000);

 // Display the time once more as a test of the getTime() function
 Clock.getTime(year, month, date, DoW, hour, minute, second);

    Serial.print(year, DEC);
    Serial.print("/");
 Serial.print(month, DEC);
    Serial.print("/");
 Serial.print(date, DEC);
    Serial.print("day of the week :");
 Serial.println(DoW, DEC);
 Serial.print(hour, DEC);
    Serial.print(":");
 Serial.print(minute, DEC);
    Serial.print(":");
 Serial.println(second, DEC);*/
}

Linki:

Dodaj komentarz