Python 3 – pierwsze kroki

Krok pierwszy:

funkcja print i type, stringi, listy, wyświetlanie znaków specjalnych


# tak piszemy komentarz

print("pierwsza linia\ndruga linia")
# pierwsza linia
# druga linia

print(r"pierwsza linia\ndruga linia") # r (raw strings)
# pierwsza linia\ndruga linia

nazwy_miesiecy = ['Januari', 'Februari', 'Maart',   # These are the
        'April',  'Mei',   'Juni',    # Dutch names
        'Juli',  'Augustus', 'September', # for the months
        'Oktober', 'November', 'December']  # of the year

print(nazwy_miesiecy[0])
print(type(nazwy_miesiecy[0]))
# Januari
# <class 'str'>

print(nazwy_miesiecy[3:6])
print(type(nazwy_miesiecy[3:6]))
# ['April', 'Mei', 'Juni']
# <class 'list'>

print(nazwy_miesiecy[7:])
# ['April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'December']

print(nazwy_miesiecy[-2:])
# ['November', 'December']

print(nazwy_miesiecy[:])
# ['Januari', 'Februari', 'Maart', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'December']

tekst = "Python to wspaniały język programowania"
print(tekst[:9],tekst[20:] )
print(type(tekst[:9]))
# Python to język programowania
# <class 'str'>
Krok drugi:

funkcja ord i chr, warunek if else, pętle while i for, funkcje enumerate, range

# Pierwsze kroki, część2

tekst = "Janina"

print(tekst[2])
# n
print(ord(tekst[2]))
# 110
print(type(chr(110)))
# <class 'str'>

############# IF - ELSE #########
x = 10 > 5

if (x):
  
  print("PRAWDA")
else:

  
  print("FAŁSZ")

# PRAWDA  
print(type(x))
# <class 'bool'>

############ WHILE BREAK #############
i = 8
while i > 0:
  print(i)
  i -= 1
# 8 7 6 5 4 3 2 1
############ FOR - IN ENUMERATE RANGE BREAK CONTINUE ##############

lista_kolorow = ["biały", "czarny", "czerwony", "niebieski"]

for kolor in lista_kolorow:
  print(kolor)

# biały
# czarny
# czerwony
# niebieski

for numer, kolor in enumerate(lista_kolorow, start=1):
  if numer == 4:
    break   # przerywa wykonywanie pętli
  if kolor == "czerwony":
    continue     # opuszcza blok poniżej i wraca do nagłówka pętli
  print(numer," - ", kolor)

# 1 - biały
# 2 - czarny

for i in range(1, 10, 2):
  print(i)
# 1 3 5 7 9
Krok trzeci:

if in, if not, and, or, True, False


# Pierwsze kroki, część3


lista_kolorow = ["biały", "czarny", "czerwony", "niebieski"]

tekst = "Lubię kolor {} oraz {}"  
nowy_tekst = tekst.format(lista_kolorow[0], lista_kolorow[3])
print(nowy_tekst, "\n")

# Lubię kolor biały oraz niebieski    

# ------- IF - IN  ELIF-------------

if "czarny" in lista_kolorow:
  print("znaleziono")
else:
  print("nie znaleziono")

if not "zielony" in lista_kolorow:
  print("nie znalazłam zielonego")
else:
  print("znalazłam zielony")


print('Wpisz kolor:')
kolor = input()
if kolor in lista_kolorow:
  print("znalazłam ", kolor)
elif "czerwony" in lista_kolorow:
  print("nie znalazłam ", kolor, "ale mam czerwony, chcesz?")
else:
  print("nic nie znaleziono")

# ------- and, or, True, False -------------

if True and True:
  print("prawda")

if True or False:
  print("prawda")