Processing – video

⊥ Źródło: Video, Daniel Shiffman

VIDEO_TEST1 –  odtwarzamy film w formacie “mov”
Importujemy bibliotekę: Video Autor: The Processing Foundation
Przeciągamy i upuszczamy plik “testowy.mov” na okno programu, dzięki czemu trafi on do foldera “data” w katalogu szkicu.

//VIDEO_TEST1

import processing.video.*; 

// Step 1. Declare a Movie object.
Movie movie; 

void setup() { 
 size(500,500); 

 // Step 2. Initialize Movie object. The file "testowy.mov" should live in the data folder.
 movie = new Movie(this, "testowy.mov"); 
 

 // Step 3. Start playing movie. To play just once play() can be used instead.
 movie.loop();
}

// Step 4. Read new frames from the movie.
void movieEvent(Movie movie) { 
 movie.read();
}

// Step 5. Display movie.
void draw() {
 image(movie, 10, 10);
}

VIDEO_TEST2 –  dodajemy nieco chaosu

// VIDEO_TEST2

import processing.video.*;

Movie movie;

void setup() {
 size(500, 500); 
 background(255); 
 movie = new Movie(this, "testowy.mov");
 println(movie.duration());
 movie.loop();
}

void movieEvent(Movie movie) { 
 movie.read();
}

void draw() { 
 // Ratio of mouse X over width
 float ratio = random(0.05,0.95); // przypadek zmienia punkt odtwarzania filmu
 println(ratio);

 if(random(0,1)<0.1) // zmniejszam częstotliwość zmian
  {
  movie.jump(ratio * movie.duration()); 
  } 
 
 image(movie, 10, 10);

}

VIDEO_TEST3 –  po naciśnięciu myszki odtwarzamy losowo fragmenty filmu dodatkowo zmieniając tempo odtwarzania.

// VIDEO_TEST3

import processing.video.*;
Movie myMovie;

float tempo=random(0.125,1.0);
float xtime=0.0;

void setup() {
 size(500, 500); 
 background(255); 
 frameRate(30);


 myMovie = new Movie(this, "testowy.mov");
 myMovie.speed(0.25);
 myMovie.loop();

}

void draw() {
 if (myMovie.available()) {
  myMovie.read();
  xtime=random(myMovie.duration());
tempo=random(0.125,1.0);
 }
 image(myMovie, 10, 10);
}

void mousePressed() {

 myMovie.speed(tempo);
 myMovie.jump(xtime);
}

VIDEO_TEST4 – dodałem pasek, który pokazuje w którym momencie filmu jesteśmy

//VIDEO_TEST4

import processing.video.*;
Movie myMovie;

void setup() {
 size(480, 480);
 frameRate(30);
 myMovie = new Movie(this, "testowy.mov");
 myMovie.play();
}

void draw() {
 //background(255);
 if (myMovie.available()) {
  myMovie.read();
 }
 image(myMovie, 0, 0);
 // Draws a line on the screen
 // when the movie half-finished
 float md = myMovie.duration();
 float mt = myMovie.time();
 float x = mt*width/md;
 
 strokeCap(SQUARE);
 strokeWeight(10); // Thicker
 stroke(255);
 line(0, height-6, x, height-6);
 
}
MATERIAŁY DODATKOWE

Biblioteka pozwalająca eksportować rezultaty naszych działań jako plik wideo (nie sprawdziłem jeszcze):
hamoid/video_export_processing