Serial Communication, transmisja szeregowa, Json

Źródło: Arduino to ESP8266 Data With Serial Communication Using Arduino IDE
Transmisja Szeregowa (Serial Communication) to łatwy sposób na rozszerzenie możliwości współpracy ESP8266 z większą ilością czujników, nRF24, wyświetlaczy itp. Albo też rozszerzenie możliwości dowolnej płytki Arduino o moduł sieciowy ESP8266. Jak zwykle ACROBOTIC wykonało świetną robotę, dodatkowo posługując się formatem Json przy przesyłaniu danych.

W DynamicJsonDocument() należy podać wielkość pamięci dynamicznej, która pomieści naszą strukturę. Przydatny jest do tego kalkulator:

Pamiętać trzeba żeby wpisać właściwą formę naszej struktury Json

{
"type": "response",
"light": 200,
"temp": -50.3,
"hum": 100.0
}

ACROBIOTIC

O kilku rzeczach trzeba tu pamiętać:

 • Po pierwsze konieczne jest zainstalowanie biblioteki ArduinoJson w wersji 6+. Wersje starsze nie będą działać.
 • Po drugie nie wolno łączyć TX z RX obu płytek przed załadowaniem programów. U mnie powodowało to przedziwne informacje o errorach. Jeśli mamy podłączone inne płytki przez USB, które wysyłają informacje przez Serial, też lepiej je odłączyć przy wysyłaniu skeczy.
 • Pamiętać też należy aby połączyć komputer z siecią WiFi zanim wpiszemy numer strony na którym wyświetlają się dane. Ja zapomniałem, bo mam sieć na kablu i było trochę nerwów.

Tak łączymy platformy:
TX <-> RX
RX <-> TX

Skecze Acrobotic

LINKI

Źródło: Arduino : Connecting Arduino UNO with ESP8266
Proste połączenie Arduino z ESP8266 przez serial (łączymy D3 Arduino z RX NodeMCU8266), wykorzystujące format Json, ale bez biblioteki. Płytki połączyłem przez moduł obniżający napięcie, ale można też bez, podobno ESP8266 wytrzymuje 5V na RX.

Nadajnik

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sw(2, 3); // RX, TX

int id=12;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Interfacfing arduino with nodemcu");
 sw.begin(115200);
}

void loop() {
 Serial.println("Sending data to nodemcu");
 int adc=analogRead(A0);
 Serial.print("{\"sensorid\":");
 Serial.print(id);//sensor id
 Serial.print(",");
 Serial.print("\"adcValue\":");
 Serial.print(adc);//offset
 Serial.print("}");
 Serial.println();
 
 sw.print("{\"sensorid\":");
 sw.print(id);//sensor id
 sw.print(",");
 sw.print("\"adcValue\":");
 sw.print(adc);//offset
 sw.print("}");
 sw.println();
 delay(5000);
}

Odbiornik

void setup() {
 Serial.begin(115200);
}

void publishSerialData(char *serialData) {
 Serial.println(serialData);
}

void loop() {
 //client.loop();
 if (Serial.available() > 0) {
  char bfr[101];
  memset(bfr, 0, 101);
  Serial.readBytesUntil( '\n', bfr, 100);
  //Serial.println(bfr);
  publishSerialData(bfr);
 }
}

Sposób połączenia przez konwerter napięć

Połączenie w obie strony z Json

Łącząc kody HOW TO SERIAL COMMUNICATION BETWEEN NODE MCU AND ARDUINO z ACROBOTIC napisałem taki program, który używa połączenia szeregowego korzystając z biblioteki ArduinoJson v 6.0 :

Arduino part:

/*
 bismillah hir rahman nir raheem
 UNO/Nano = Pin 7 & Pin 8
 Note: Uno and ESP8266 cross connection
 https://github.com/acrobotic/Ai_Tips_ESP8266/tree/master/esp8266_arduino_comm
*/

#include <SoftwareSerial.h>
#include <millisDelay.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define rx 7
#define tx 8

SoftwareSerial ArduinoUno(rx, tx); // RX, TX
millisDelay sendIt;

String f, g;
int i, j;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(rx, INPUT);
 pinMode(tx, OUTPUT);
 ArduinoUno.begin(9600);

 sendIt.start(5000);
}

void loop() {
 delay(100);
 //=============== RX ==============

 String content = "";
 boolean messageReady = false;
 while (messageReady == false) { // blocking but that's ok
  while (ArduinoUno.available()) {
   content = ArduinoUno.readString();
  }
  messageReady = true;
 }
 if (content != "") {
  Serial.println();
  Serial.println(content);

  DynamicJsonDocument doc(1024);
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, content);
  if (error) {
   Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
   Serial.println(error.c_str());
   messageReady = false;
   return;
  }
  serializeJsonPretty(doc, Serial);
  Serial.println();

 }

 //=============== TX ==============

 if (sendIt.isFinished()) {
  sendIt.repeat();

  DynamicJsonDocument doc(1024);
  doc["temp"] = 99.99;
  doc["hum"] = 88.88;
  doc["light"] = 198;
  doc["batt"] = 3.33;
  serializeJson(doc, ArduinoUno);

  Serial.println("Wysłano dane do NodeMCU");
  Serial.println();
 }
}

ESP8266 part:

/*
 bismillah hir rahman nir raheem
 ESP8266 = Pin D7 & Pin D8
 Note: Uno and ESP8266 cross connection
 https://github.com/acrobotic/Ai_Tips_ESP8266/tree/master/esp8266_arduino_comm
*/

#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <millisDelay.h>
#include <ArduinoJson.h>

millisDelay sendIt;

#define rx D7
#define tx D8

SoftwareSerial NodeMCU(rx, tx); //RX, TX

String f;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 NodeMCU.begin(9600);
 pinMode(rx, INPUT);
 pinMode(tx, OUTPUT);

 sendIt.start(4000);
}

void loop() {
 delay(100);
 //=============== RX ==============
 String content = "";
 boolean messageReady = false;
 while (messageReady == false) { // blocking but that's ok
  while (NodeMCU.available()) {
   content = NodeMCU.readString();
  }
  messageReady = true;
 }
 if (content != "") {
  Serial.println();
  Serial.println(content);
  Serial.println();

  DynamicJsonDocument doc(1024);
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, content);
  if (error) {
   Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
   Serial.println(error.c_str());
   messageReady = false;
   return;
  }
  serializeJsonPretty(doc, Serial);
  Serial.println();
 }

 //=============== TX ==============

 if (sendIt.isFinished()) {
  sendIt.repeat();
  //  long i = (700000L);
  //  f = "z" + String(i);
  //  NodeMCU.println(f);
  //delay(100);
  DynamicJsonDocument doc(1024);

  doc["z"] = 700000L;
  serializeJson(doc, NodeMCU);
  Serial.println("Wysłano dane do Arduino");
  Serial.println();

 }
}

Dodaj komentarz