Współpraca nRF24L01 z MicroPython

Poniżej znajdziesz przykładowy kod w języku MicroPython dla dwóch mikroprocesorów ESP8266, które komunikują się ze sobą za pomocą modułów nRF24L01. Do tego celu użyłem biblioteki “rf24” dostępnej dla MicroPython.

Kod biblioteki nrf24l01.py

"""NRF24L01 driver for MicroPython
"""

from micropython import const
import utime

# nRF24L01+ registers
CONFIG = const(0x00)
EN_RXADDR = const(0x02)
SETUP_AW = const(0x03)
SETUP_RETR = const(0x04)
RF_CH = const(0x05)
RF_SETUP = const(0x06)
STATUS = const(0x07)
RX_ADDR_P0 = const(0x0A)
TX_ADDR = const(0x10)
RX_PW_P0 = const(0x11)
FIFO_STATUS = const(0x17)
DYNPD = const(0x1C)

# CONFIG register
EN_CRC = const(0x08) # enable CRC
CRCO = const(0x04) # CRC encoding scheme; 0=1 byte, 1=2 bytes
PWR_UP = const(0x02) # 1=power up, 0=power down
PRIM_RX = const(0x01) # RX/TX control; 0=PTX, 1=PRX

# RF_SETUP register
POWER_0 = const(0x00) # -18 dBm
POWER_1 = const(0x02) # -12 dBm
POWER_2 = const(0x04) # -6 dBm
POWER_3 = const(0x06) # 0 dBm
SPEED_1M = const(0x00)
SPEED_2M = const(0x08)
SPEED_250K = const(0x20)

# STATUS register
RX_DR = const(0x40) # RX data ready; write 1 to clear
TX_DS = const(0x20) # TX data sent; write 1 to clear
MAX_RT = const(0x10) # max retransmits reached; write 1 to clear

# FIFO_STATUS register
RX_EMPTY = const(0x01) # 1 if RX FIFO is empty

# constants for instructions
R_RX_PL_WID = const(0x60) # read RX payload width
R_RX_PAYLOAD = const(0x61) # read RX payload
W_TX_PAYLOAD = const(0xA0) # write TX payload
FLUSH_TX = const(0xE1) # flush TX FIFO
FLUSH_RX = const(0xE2) # flush RX FIFO
NOP = const(0xFF) # use to read STATUS register


class NRF24L01:
  def __init__(self, spi, cs, ce, channel=46, payload_size=16):
    assert payload_size <= 32

    self.buf = bytearray(1)

    # store the pins
    self.spi = spi
    self.cs = cs
    self.ce = ce

    # init the SPI bus and pins
    self.init_spi(4000000)

    # reset everything
    ce.init(ce.OUT, value=0)
    cs.init(cs.OUT, value=1)

    self.payload_size = payload_size
    self.pipe0_read_addr = None
    utime.sleep_ms(5)

    # set address width to 5 bytes and check for device present
    self.reg_write(SETUP_AW, 0b11)
    if self.reg_read(SETUP_AW) != 0b11:
      raise OSError("nRF24L01+ Hardware not responding")

    # disable dynamic payloads
    self.reg_write(DYNPD, 0)

    # auto retransmit delay: 1750us
    # auto retransmit count: 8
    self.reg_write(SETUP_RETR, (6 << 4) | 8)

    # set rf power and speed
    self.set_power_speed(POWER_3, SPEED_250K) # Best for point to point links

    # init CRC
    self.set_crc(2)

    # clear status flags
    self.reg_write(STATUS, RX_DR | TX_DS | MAX_RT)

    # set channel
    self.set_channel(channel)

    # flush buffers
    self.flush_rx()
    self.flush_tx()

  def init_spi(self, baudrate):
    try:
      master = self.spi.MASTER
    except AttributeError:
      self.spi.init(baudrate=baudrate, polarity=0, phase=0)
    else:
      self.spi.init(master, baudrate=baudrate, polarity=0, phase=0)

  def reg_read(self, reg):
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, reg)
    self.spi.readinto(self.buf)
    self.cs(1)
    return self.buf[0]

  def reg_write_bytes(self, reg, buf):
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, 0x20 | reg)
    self.spi.write(buf)
    self.cs(1)
    return self.buf[0]

  def reg_write(self, reg, value):
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, 0x20 | reg)
    ret = self.buf[0]
    self.spi.readinto(self.buf, value)
    self.cs(1)
    return ret

  def flush_rx(self):
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, FLUSH_RX)
    self.cs(1)

  def flush_tx(self):
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, FLUSH_TX)
    self.cs(1)

  # power is one of POWER_x defines; speed is one of SPEED_x defines
  def set_power_speed(self, power, speed):
    setup = self.reg_read(RF_SETUP) & 0b11010001
    self.reg_write(RF_SETUP, setup | power | speed)

  # length in bytes: 0, 1 or 2
  def set_crc(self, length):
    config = self.reg_read(CONFIG) & ~(CRCO | EN_CRC)
    if length == 0:
      pass
    elif length == 1:
      config |= EN_CRC
    else:
      config |= EN_CRC | CRCO
    self.reg_write(CONFIG, config)

  def set_channel(self, channel):
    self.reg_write(RF_CH, min(channel, 125))

  # address should be a bytes object 5 bytes long
  def open_tx_pipe(self, address):
    assert len(address) == 5
    self.reg_write_bytes(RX_ADDR_P0, address)
    self.reg_write_bytes(TX_ADDR, address)
    self.reg_write(RX_PW_P0, self.payload_size)

  # address should be a bytes object 5 bytes long
  # pipe 0 and 1 have 5 byte address
  # pipes 2-5 use same 4 most-significant bytes as pipe 1, plus 1 extra byte
  def open_rx_pipe(self, pipe_id, address):
    assert len(address) == 5
    assert 0 <= pipe_id <= 5
    if pipe_id == 0:
      self.pipe0_read_addr = address
    if pipe_id < 2:
      self.reg_write_bytes(RX_ADDR_P0 + pipe_id, address)
    else:
      self.reg_write(RX_ADDR_P0 + pipe_id, address[0])
    self.reg_write(RX_PW_P0 + pipe_id, self.payload_size)
    self.reg_write(EN_RXADDR, self.reg_read(EN_RXADDR) | (1 << pipe_id))

  def start_listening(self):
    self.reg_write(CONFIG, self.reg_read(CONFIG) | PWR_UP | PRIM_RX)
    self.reg_write(STATUS, RX_DR | TX_DS | MAX_RT)

    if self.pipe0_read_addr is not None:
      self.reg_write_bytes(RX_ADDR_P0, self.pipe0_read_addr)

    self.flush_rx()
    self.flush_tx()
    self.ce(1)
    utime.sleep_us(130)

  def stop_listening(self):
    self.ce(0)
    self.flush_tx()
    self.flush_rx()

  # returns True if any data available to recv
  def any(self):
    return not bool(self.reg_read(FIFO_STATUS) & RX_EMPTY)

  def recv(self):
    # get the data
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, R_RX_PAYLOAD)
    buf = self.spi.read(self.payload_size)
    self.cs(1)
    # clear RX ready flag
    self.reg_write(STATUS, RX_DR)

    return buf

  # blocking wait for tx complete
  def send(self, buf, timeout=500):
    self.send_start(buf)
    start = utime.ticks_ms()
    result = None
    while result is None and utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start) < timeout:
      result = self.send_done() # 1 == success, 2 == fail
    if result == 2:
      raise OSError("send failed")

  # non-blocking tx
  def send_start(self, buf):
    # power up
    self.reg_write(CONFIG, (self.reg_read(CONFIG) | PWR_UP) & ~PRIM_RX)
    utime.sleep_us(150)
    # send the data
    self.cs(0)
    self.spi.readinto(self.buf, W_TX_PAYLOAD)
    self.spi.write(buf)
    if len(buf) < self.payload_size:
      self.spi.write(b"\x00" * (self.payload_size - len(buf))) # pad out data
    self.cs(1)

    # enable the chip so it can send the data
    self.ce(1)
    utime.sleep_us(15) # needs to be >10us
    self.ce(0)

  # returns None if send still in progress, 1 for success, 2 for fail
  def send_done(self):
    if not (self.reg_read(STATUS) & (TX_DS | MAX_RT)):
      return None # tx not finished

    # either finished or failed: get and clear status flags, power down
    status = self.reg_write(STATUS, RX_DR | TX_DS | MAX_RT)
    self.reg_write(CONFIG, self.reg_read(CONFIG) & ~PWR_UP)
    return 1 if status & TX_DS else 2

ESP8266 #1 (Nadawca):

from machine import Pin, SPI
from nrf24 import NRF24L01

# Konfiguracja pinów
ce_pin = Pin(5) # D1
cs_pin = Pin(4) # D2

# Konfiguracja SPI
spi = SPI(1, baudrate=1000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12))

# Inicjalizacja modułu nRF24L01
radio = NRF24L01(spi, cs_pin, ce_pin)
radio.open_tx_pipe(b'NODE')

# Funkcja do wysyłania wiadomości
def send_message(message):
  radio.send(message.encode('utf-8'))
  print("Sent message:", message)

# Pętla główna
while True:
  send_message("Hello from Node 1!")

ESP8266 #2 (Odbiorca):

from machine import Pin, SPI
from nrf24 import NRF24L01

# Konfiguracja pinów
ce_pin = Pin(5) # D1
cs_pin = Pin(4) # D2

# Konfiguracja SPI
spi = SPI(1, baudrate=1000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12))

# Inicjalizacja modułu nRF24L01
radio = NRF24L01(spi, cs_pin, ce_pin)
radio.open_rx_pipe(1, b'NODE')

# Funkcja do odbierania wiadomości
def receive_message():
  if radio.any():
    message = radio.recv().decode('utf-8')
    print("Received message:", message)

# Pętla główna
while True:
  receive_message()

 • ESP8266 #1 (Nadawca):
  • VCC -> 3.3V
  • GND -> GND
  • CE -> D5 (Pin 5)
  • CSN -> D4 (Pin 4)
  • SCK -> D14 (Pin 14)
  • MOSI -> D13 (Pin 13)
  • MISO -> D12 (Pin 12)
 • ESP8266 #2 (Odbiorca):
  • VCC -> 3.3V
  • GND -> GND
  • CE -> D5 (Pin 5)
  • CSN -> D4 (Pin 4)
  • SCK -> D14 (Pin 14)
  • MOSI -> D13 (Pin 13)
  • MISO -> D12 (Pin 12)

Dodaj komentarz