AHT10 i AHT20 czujniki temperatury i wilgotności.

Informacje:

Czujnik AHT10
 • Napięcie robocze: 1,8 – 6 V.
 • Rozdzielczość temperatury: 0,01 °C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3°C.
 • Typ interfejsu: I2C
 • Wymiary modułu: 16 x 11 mm.

Biblioteki:

Połączenie:

Moduły łączymy z płytkami przez I2C

MicroPython:

Wspomniana wyżej biblioteka ahtx0.py świetnie współpracuje z ESP32. W programie zmieniłem I2C na SoftI2C (linia 2 i 7). Do ESP32 należy wysłać bibliotekę ahtx0.py i program main.py. Poniżej zrzut z bardzo pomocnego edytora Thonny.

KOD

import utime
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306Adafruit
import ahtx0

# I2C for ESP32
i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21))

oled = ssd1306Adafruit.SSD1306_I2C(128,32,i2c)

# Create the sensor object using I2C
sensor = ahtx0.AHT10(i2c)
oled.contrast(0x22)


while True:
  # oled.poweron()
  oled.fill(0)
  # t = str('%0.1f'% sensor.temperature)
  t = round(sensor.temperature, 2)
  h = round(sensor.relative_humidity, 0)
  oled.text('Temp.C: ', 0, 5 )
  oled.text(str(t), 60, 5 )
  oled.text('Hum.%: ', 0, 20 )
  oled.text(str(h), 60, 20 )
  oled.show()
  print("\nTemperature: %0.3f C" % sensor.temperature)
  print("Humidity: %0.3f %%" % sensor.relative_humidity)
  utime.sleep(10)

Dodaj komentarz