Flask i biblioteka sqlite3

Jak stworzyć bazę danych SQLite oraz jak korzystać z niej w Pythonie?

 1. Stworzenie bazy danych SQLite w terminalu: Aby stworzyć bazę danych SQLite, potrzebujesz uruchomić polecenie sqlite3 w terminalu. Wykonaj następujące kroki: Otwórz Terminal i wpisz:
  sqlite3 mydatabase.db

Gdzie mydatabase.db to nazwa pliku, w którym chcesz przechowywać bazę danych. Jeśli ten plik nie istnieje, SQLite stworzy go dla Ciebie.

Po wprowadzeniu tego polecenia, powinieneś zobaczyć znak zachęty sqlite> oznaczający, że jesteś w trybie interaktywnej konsoli SQLite.

 1. Stworzenie tabeli: W trybie interaktywnej konsoli SQLite możesz stworzyć tabelę za pomocą polecenia CREATE TABLE. Przykład tworzenia tabeli “users” z kolumnami “id” i “name”:
  CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT
  );
 1. Zamknięcie konsoli SQLite: Aby zakończyć pracę w konsoli SQLite, wprowadź .exit lub naciśnij klawisze Ctrl + D.
 2. Korzystanie z bazy danych w Pythonie: Po utworzeniu bazy danych SQLite, możesz korzystać z niej w swoim kodzie Pythona. Oto przykład, jak otworzyć połączenie do tej bazy w kodzie i wykonać zapytanie:
  import sqlite3

  # Otwarcie połączenia do bazy danych
  connection = sqlite3.connect('mydatabase.db')
  cursor = connection.cursor()

  # Przykładowe zapytanie
  cursor.execute("SELECT * FROM users")
  rows = cursor.fetchall()

  # Wyświetlenie wyników zapytania
  for row in rows:
    print(row)

  # Zamknięcie połączenia
  connection.close()

Upewnij się, że Twój skrypt Pythona znajduje się w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik bazy danych “mydatabase.db”. Jeśli chcesz użyć innego katalogu, podaj pełną ścieżkę do pliku przy otwieraniu połączenia.

Bardziej szczegółowy opis jak używać w Flasku biblioteki SQLite3:

 1. Importuj bibliotekę SQLite3:
import sqlite3
 1. Utwórz połączenie z bazą danych:
conn = sqlite3.connect('baza.db')
 1. Utwórz kursor:
c = conn.cursor()
 1. Wykonaj zapytanie SQL:
c.execute("CREATE TABLE czujnik (temp REAL, hum REAL, bat REAL)")
 1. Zatwierdź zmiany w bazie danych:
conn.commit()
 1. Zamknij połączenie z bazą danych:
conn.close()

Oto kilka najważniejszych zapytań SQL, których można użyć przy obsłudze bazy SQLite3 w Flasku:

 1. Tworzenie tabeli:
c.execute("CREATE TABLE nazwa_tabeli (kolumna1 typ_danych1, kolumna2 typ_danych2, ...)")
 1. Dodawanie danych do tabeli:
c.execute("INSERT INTO nazwa_tabeli (kolumna1, kolumna2, ...) VALUES (wartosc1, wartosc2, ...)")
 1. Wyświetlanie wszystkich rekordów z tabeli:
c.execute("SELECT * FROM nazwa_tabeli")
 1. Wyświetlanie wybranych kolumn z tabeli:
c.execute("SELECT kolumna1, kolumna2 FROM nazwa_tabeli")
 1. Aktualizowanie danych w tabeli:
c.execute("UPDATE nazwa_tabeli SET kolumna1 = nowa_wartosc WHERE warunek")
 1. Usuwanie danych z tabeli:
c.execute("DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek")

INDEKSOWANIE w SQLite3

Oto funkcja która kreuje bazę i tworzy tabelę oraz dwa indeksy:

DATABASE = 'mydatabase.db'

def create_table():
  conn = sqlite3.connect(DATABASE)
  cursor = conn.cursor()
  cursor.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensor_data (
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      device_name TEXT NOT NULL,
      data TEXT NOT NULL,
      timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    )
  ''')
  cursor.execute('''
    CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_device_name ON sensor_data (device_name);
  ''')
  cursor.execute('''
    CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_timestamp ON sensor_data (timestamp);
  ''')
  conn.commit()
  conn.close()

Funkcja create_table() jest przeznaczona do tworzenia tabeli w bazie danych SQLite. Oto jej działanie krok po kroku:

 1. Otwieranie połączenia z bazą danych:
  Funkcja rozpoczyna od otwarcia połączenia z bazą danych. Wartość DATABASE to prawdopodobnie zmienna zawierająca nazwę pliku bazy danych lub ścieżkę do tego pliku. Polecenie sqlite3.connect(DATABASE) tworzy połączenie z bazą danych.
 2. Tworzenie kursora:
  Kursor to obiekt, który służy do wykonywania poleceń SQL w bazie danych. Tworzymy kursor za pomocą cursor = conn.cursor().
 3. Tworzenie tabeli sensor_data:
  Funkcja wykonuje polecenie CREATE TABLE IF NOT EXISTS, które tworzy tabelę sensor_data, jeśli taka tabela jeszcze nie istnieje. Tabela ma następujące kolumny:
 • id – Unikalny identyfikator (klucz główny), który jest automatycznie generowany (AUTOINCREMENT).
 • device_name – Tekstowa kolumna przechowująca nazwę urządzenia.
 • data – Tekstowa kolumna przechowująca dane z urządzenia.
 • timestamp – Data i czas, kiedy dane zostały dodane. Ma domyślną wartość CURRENT_TIMESTAMP, co oznacza, że automatycznie zostanie wypełniona datą i czasem w momencie dodawania rekordu.
 1. Tworzenie indeksów:
  Funkcja następnie tworzy dwa indeksy na tabeli sensor_data, aby przyspieszyć zapytania wyszukujące. Indeksy są tworzone przy użyciu polecenia CREATE INDEX IF NOT EXISTS.
 • idx_device_name – Indeks na kolumnie device_name, co pozwala na szybkie wyszukiwanie danych na podstawie nazwy urządzenia.
 • idx_timestamp – Indeks na kolumnie timestamp, co umożliwia szybkie sortowanie i wyszukiwanie danych według czasu.
 1. Commit i zamknięcie połączenia:
  Po wykonaniu poleceń SQL, funkcja wywołuje conn.commit(), aby zatwierdzić wprowadzone zmiany w bazie danych, a następnie zamyka połączenie z bazą danych za pomocą conn.close().

Używanie indeksów

Aby używać indeksów w swojej bazie danych SQLite, musisz najpierw utworzyć indeksy na odpowiednich kolumnach. Wcześniejsza odpowiedź zawierała przykład tworzenia indeksów w funkcji create_table(). Teraz przedstawimy bardziej szczegółowe informacje na ten temat:

 1. Tworzenie indeksów:
  Indeksy są tworzone przy użyciu polecenia CREATE INDEX. Możesz dodać indeks do odpowiednich kolumn w istniejącej tabeli. Oto ogólna składnia:
  CREATE INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli (kolumna1, kolumna2, ...);

Na przykład, aby dodać indeks na kolumnie “device_name” w tabeli “sensor_data”, wpisz:

  CREATE INDEX idx_device_name ON sensor_data (device_name);

Indeksy mogą być tworzone zarówno podczas tworzenia tabeli, jak i po jej utworzeniu.

 1. Usuwanie indeksów:
  Jeśli z jakiegoś powodu chcesz usunąć indeks, możesz użyć polecenia DROP INDEX. Oto jak to zrobić:
  DROP INDEX nazwa_indeksu;

Na przykład, aby usunąć indeks “idx_device_name”, wpisz:

  DROP INDEX idx_device_name;
 1. Używanie indeksów w zapytaniach:
  Indeksy są używane automatycznie przez bazę danych w zapytaniach, które mogą skorzystać z indeksu, aby przyspieszyć operacje wyszukiwania, sortowania, łączenia i inne. Nie musisz niczego specjalnego robić w zapytaniach, aby korzystać z indeksów, o ile twoje zapytania są zgodne z indeksowanymi kolumnami. Jednak ważne jest, aby wybierać właściwe kolumny do indeksowania i zachować umiar, aby nie tworzyć nadmiernie dużo indeksów, które mogą wpłynąć na wydajność zapisu i ogólnej wydajności bazy danych.
 2. Analiza wydajności:
  Możesz użyć narzędzi analitycznych, takich jak polecenie EXPLAIN QUERY PLAN, aby zrozumieć, jakie indeksy są używane przez bazy danych w konkretnych zapytaniach i jakie operacje są wykonywane.

Podsumowując, używanie indeksów w bazie danych SQLite polega na tworzeniu indeksów na odpowiednich kolumnach tabeli. Baza danych automatycznie wykorzystuje indeksy w operacjach zapytań, które są zgodne z indeksowanymi kolumnami, aby poprawić wydajność operacji.

Dodaj komentarz